Sistema de bonificació per a aquelles empreses que acreditin la millora de la sinistralitat laboral

A partir de l’1 d’abril del 2016, s’ha iniciat el període per a la presentació, davant de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, de les sol·licituds de l’incentiu Bonus, per a aquelles empreses que hagin contribuït eficaçment, amb inversions quantificables, a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin realitzat actuacions efectives en prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, tal com regula el Reial Decret 404/2010, de 31 de març i l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny. 

Per tramitar la sol·licitud cal emplenar els impresos facilitats per les pròpies Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de maig de 2016 (inclòs), segons l’Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.

Assessorament en Prevenció de Riscos Laborals
Xavier Lera
Dimecres de 16h a 18h
riscoslaborals@cecot.org

Servei d’Assessorament de la Cecot | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

GRATUÏT PER A SOCIS
Preu no socis: Consulta presencial: 65€/hora | Consulta telefònica: 30€