Fitosanitaris

Fitosanitaris – Veure totes les entrades.

Normativa

El Gremi està a la Mesa de l’us sostenible de Productres Fitosanitaris. Aquesta està treballant les propostes pel proper RD que ha de regular el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels Productes Fitosanitaris. A destacar del mateix la incorporació de la nova figura de l’Assessor Fitosanitari

Normativa – Veure totes les entrades.

Registres Oficials – Veure totes les entrades.

Avisos Fitosanitaris

Recull dels avisos fitosanitaris detectats des del Servei de Sanitat Vegetal per mesos. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient.

Avisos Fitosanitaris – Veure totes les entrades.

Plagues

Plagues – Veure totes les entrades.

 

Llibre Blanc

El Gremi va treballar per la confecció del Llibre blanc  sobre el control de plagues a parcs i jardins.

Carnet  d’Aplicador

Ordre AAM 152/2013 de 28 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

Bàsic:

El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que facin tractaments en la pròpia explotació i que no disposin de personal auxiliar i emprin productes fitosanitaris que no siguin o no generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals.

El personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

Qualificat:

persones responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes