Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Concursos i licitacions

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb l’assumpte C-585/20, sobre la interpretació de diversos preceptes de la Directiva 2011/7/UE per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

El dia 20 d’octubre de 2022 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha emès aquesta sentència que té per objecte una petició de decisió prejudicial, plantejada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Valladolid, relativa a la interpretació dels articles 2 -que en el punt 8 defineix el concepte de «quantitat deguda»-, 4 […]

més info

Modificació dels articles 216 i 217 de la Llei de contractes del sector públic per la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses

El dia 29 de setembre de 2022 s’ha publicat en el BOE la Llei de creació i creixement d’empreses, que, entre altres qüestions, modifica, mitjançant el seu article 10, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), amb l’objectiu de reforçar la normativa de contractació pública per garantir que els […]

més info

Plecs AMB

L’AMB ha  suspès provisionalment el procediment una vegada el Gremi “ ha presentat recurs  contra els plecs i resta de documentació que regeixen aquesta licitació, que s’està analitzant pels serveis tècnics, per la qual cosa es suspèn de forma provisional aquest procediment per tal de no ocasionar perjudicis als interessats.”

més info

Nou recurs del Gremi a plecs mal valorats

El Gremi ha presentat aquest mes d’agost un recurs al plec de clàusules administratives generals que han de regir la contractació, mitjançant procediment Obert, del servei de manteniment, millora i neteja dels Espais verds municipals de Gelida.

més info

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Des de  el passat 16 d’abril de 2021 estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a […]

més info