Category: Concursos i licitacions

Editada la Norma NTJ 07E Arbres de fulla perenne – 2a edició revisada i actualitzada

Aquesta Norma Tecnològica és vàlida per a la producció i comercialització d’arbres ornamentals de fulla perenne, la destinació dels quals sigui l’ús com a arbre viari o com a arbre d’espais verds, tant en àmbit públic com privat. Complementa, en aquest sentit, les especificacions generals incloses a la NTJ 07A: 2007 QUALITAT GENERAL DEL MATERIAL VEGETAL.

Inclou també els arbres de fulla semicaduca o semiperenne, el fullatge dels quals es desprèn parcialment en l’estació desfavorable o es comporta com a perenne els anys més favorables o en zones climàtiques més càlides i com a caduc els anys més desfavorables o en zones climàtiques més fredes.

Per més informació i compra d’exemplar feu clic aquí.

Contractes menors, infograma FEEJ

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon), tras su reciente puesta en marcha, publica el 1 de marzo la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, relativa a “Contratos Menores, regulación en Ley 9/2017, de 8 de noviembre”, así como una “Nota Aclaratoria”, el 18 de marzo.

La Instrucción se ha dictado ante la confusión e inseguridad que ha provocado en los órganos de contratación, Secretarios e Interventores de los Ayuntamientos y otras Administraciones, la redacción interpretable de determinados pasajes del artículo 118 de la Ley de Contratos. La posterior Nota Aclaratoria pretende despejar las dudas surgidas tras la publicación de la Instrucción.

NOVA NTJ 15J. Bones pràctiques ambientals de la jardineria i el paisatgisme

Aquesta norma tecnològica recull i posa en relació les bones pràctiques ambientals (BPA) de la jardineria i el paisatgisme i és vàlida per incorporar les BPA en les fases d’execució i de manteniment de les obres…….

Més informació

 

Servei de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis municipals, dels espais públics i del clavegueram municipal de Parets del Vallès

Llegir més

Servei de redacció del projecte tècnic i direcció d’obra de remodelació del Parc de Can Vilalba a Abrera

Llegir més