Estatuts (Revisió 2019)

 ESTATUTS DEL GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA

TÍTOL I.- Disposicions Generals: La denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats.

Article 1r.-  El GREMI DE JARDINERIA DE CATALUNYA és una organització sense afany de lucre que fou constituïda el 16 de gener de l’any 2003 a l’empara de la Llei 19/1977, d’ú d’abril de 1977, d’Associació Sindical i el Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit d’Estatuts, està subjecte a les disposicions que s’estableixen en les citades normatives i en aquests estatuts.

Els afiliats de l’associació deuran observar els presents Estatuts.

Article 2n .- El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Viladomat, núm. 174, sense perjudici que els òrgans de govern puguin establir les delegacions i les representacions que consideri més adients per a la consecució dels seus fins.

L’Associació podrà fixar el domicili social on cregui convenient.

Article 3r.- L’àmbit territorial de l’associació serà la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Article 4t.- L’associació és una organització que correspon als principis democràtics tant en el seu funcionament com en la seva organització. La present associació es governarà en plena autonomia i tindrà la protecció legal per a garantir la seva independència respecte de l’Administració Pública i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació tindran caràcter vinculant en les matèries que afectin  aquesta i a d’interès comú dels seus afiliats.

L’associació integrarà a les empreses legalment establertes que realitzin serveis a tercers com: estudi, projectes, disseny, consulting, projecció, direcció i ordenació del paisatge, plantacions interiors i exteriors, sembres, etc., amb aportació o no de plantes o elements necessaris, manteniment de zones verdes, treballs i obres complementàries o afins i qualsevol altres enquadrats dins l’activitat de jardineria, i es constitueix per a la representació, foment i defensa dels interessos professionals dels seus membres.

Article 5è.- Les finalitats de l’associació són:

 1. Representar a tots els seus afiliats, intervenint en les relacions laborals, contribuint a la defensa i en la promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius, que li siguin propis.
 2. Fomentar la solidaritat dels afiliats proporcionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.
 3. Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus afiliats.
 4. Mantenir el contacte necessari i tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb el fi de prestar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altre que redundi en el benefici de l’associació i dels seus afiliats.
 5. Exercir l’activitat sindical, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, d’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions públiques laborals.
 6. Col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius i plagues vegetals, amb la constitució d’una Agrupació de Defensa dels Vegetals, sota el nom d’Agrupació de Defensa dels Vegetals del Gremi de Jardineria de Catalunya, que estarà situada a la seu del Gremi, sent el seu àmbit d’actuació el del Gremi; l’Agrupació es regirà per l’Assemblea General del Gremi i tindrà les finalitats següents:
 • L’establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius.
 • La col·laboració activa en l’organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona.
 • En general, el desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb els objectius d’una agrupació de defensa als vegetals, de conformitat amb el que es disposa en els presents Estatuts.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

TÍTOL II.- Els membres de l’associació: Els seus drets i les seves obligacions.

Article 6è.- Podran ser membres de l’associació els empresaris que prestin els seus serveis dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i que reuneixin les condicions professionals a les que es refereix l’article 4t, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

Article 7è.- L’afiliació a l’associació serà voluntària pel peticionari i obligatòria per l’organització si aquest reuneix els requisits exigits per la normativa legal vigent i pels presents Estatuts.

El peticionari haurà de complimentar una sol·licitud dirigida a l’associació. El peticionari serà membre provisional de l’associació pel sol fet de presentar la sol·licitud i passarà a ser membre de ple dret en el moment que se li giri la primera quota per part de l’associació, si es considera que compleix tots els requisits exigits, i des d’aquest moment gaudirà de tots els drets i serveis de l’associació, adquirint el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en aquests estatuts.

Article 8è.- Els afiliats constaran en el Llibre Registre d’Afiliats.

Article 9è.-  Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, la qual haurà de comunicar oralment o per escrit la seva decisió a l’Associació.
 2. No satisfer les quotes fixades. Es podrà recuperar la condició d’afiliat en haver abonat els pagaments pendents.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Deixa de complir els requisits fixats per l’admissió.
 5. L’incompliment dels acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta Directiva.
 6. L’observança d’una conducta manifestament delictiva.
 7. L’exteriorització de qüestions o acords interns de la vida de l’associació, en contra dels interessos generals dels afiliats, que puguin perjudicar a l’associació o redundin en benefici d’una altra organització.

 

Article 10è.- Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, en què puguin prendre part a tenor del que disposa en aquests estatuts. L’exercici del dret a vot d’un afiliat és delegable en un altre afiliat. La delegació haurà d’efectuar-se per escrit, concretant la sessió per a la qual es tracta.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Rebre l’orientació que necessiti, de forma individual o col·lectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència de l’activitat professional o sindical.
 10. Participar en la forma prevista en aquests estatuts en les reunions, assemblees i congressos de l’associació, expressant lliurement la seva opinió.
 11. Veu i vot en les assemblees en què puguin prendre parta a tenor del que disposa en aquests estatuts. L’exercici del dret a vot d’un afiliat és delegable en un altre afiliat. La delegació haurà d’efectuar-se per escrit, concretant la sessió per a la qual es tracta. Per a la delegació de vot, l’afiliat haurà de presentar-se a la seu del Gremi per tal que el Secretari estengui un certificat conforme aquest ha delegat el vot.
 12. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 13. Participar activament en l’elaboració i definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus diferents àmbits a través dels seus òrgans competents.
 14. Consultar els llibres de l’associació.

Article 11è.- Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Complir les normes estatutàries de l’associació i acceptar els seus principis i programes d’actuació.
 3. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 5. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
 6. Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessàries perquè l’associació pugui portar a terme els seus fins, i participar en les activitats pròpies de l’organització desenvolupant-les amb els mitjans en els quals es desplegui.

TÍTOL III.- L’Assemblea General

Article 12è.-

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació que estiguin al corrent de pagament de les quotes, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple dels presents els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 13è.- L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar o modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Designar el President de la Junta Directiva.
 4. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 5. Acordar la dissolució de l’associació.
 6. Acordar la fusió de l’associació.
 7. Constituir federacions i confederacions.
 8. Incorporar-se a federacions o confederacions ja constituïdes.
 9. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels afiliats, quan sigui per causes disciplinàries.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.
 11. Poder disposar del llibre registre d’afiliats.
 12. Adoptar acords en relació a la representació, gestió, promoció i defensa dels interessats professionals dels seus membres, sense perjudici de la facultat de delegar a la Junta Directiva la realització d’aquells que es trobin en el marc de competència
 13. Adoptar acords relatius a la compareixença davant els organismes públics i per a la interposició de tota classe d’accions i recursos, amb l’objecte de defensar professionals al seu càrrec.
 14. Aprovar els programes i plans d’actuació.
 15. Aprovar la memòria anual d’activitats.
 16. Altres assumptes que, per la serva importància, sotmetin a la serva consideració la Junta Directiva.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 14è

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclusivament.
 2. El president de la Junta Directiva pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti La Junta Directiva i o quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 15è

 1. L’assemblea és convocada pel president de la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria i si escau, en segona convocatòria.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data assenyalada per la celebració de l’Assemblea, individualment a tots els afiliats i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en el llibre registre actualitzat d’afiliats que ha de tenir l’associació, o bé mitjançant qualsevol medi electrònic o telemàtic.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el President de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el Vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a Secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El Secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el President, amb el text dels acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista de les persones assistents i excusades.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’ acta a la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. 5 dies abans, de tota manera l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels afiliats al domicili de l’organització.

Article 16è.-

 1. L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi concorrin la meitat més un dels membres afiliats i, en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

L’Assemblea es celebrarà en segona convocatòria, mitja hora després de la primera, i en el mateix lloc de la reunió

 1. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. Per raons d’urgència, podran debatre’s qüestions plantejades durant l’Assemblea General si així es decideix per majoria de les tres quartes parts de les persones presents o representades.

Article 17è.-

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats, d’acord amb el previst en l’article 10.11 dels presents Estatuts.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la fusió de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars, la constitució d’una confederació o la integració en una federació o confederació ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

TÍTOL IV.- La Junta Directiva

Article 18è.-

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que estarà integrada per un mínim de 6 i un màxim de 14 membres i estarà formada pel President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i els Vocals. El número de membres podrà ser ampliat, a proposta de la Junta Directiva, prèvia modificació d’estatuts. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents i seran elegits tots per un període de 4 anys, encara que poden ser objecte de reelecció.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per acord de l’Assemblea General pres per majoria simple de vots dels socis presents o representats. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec i seran elegides mitjançant sufragi lliure directe i secret.

Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis.

 1. Per elegir i ser elegits com a membres de la Junta Directiva cal gaudir de plenitud de drets de caràcter associatiu i estar al corrent en el pagament de la quota.
 1. La Junta Directiva, a excepció del President que serà designat per l’Assemblea General, designarà d’entre els seus membres, aquells que ostentaran els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Tresorer.
 2. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

 

Article 19è.-

 1. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 • Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.
 • Per defunció.
 • Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 • Baixa com a membre de l’Associació.
 • Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.
 • Acord de l’Assemblea General.
 1. Les vacants només s’hauran de cobrir si el número de membres de la Junta és inferior al mínim de membres de la Junta Directiva segons el que estableix l’article 18é.1 dels presents Estatuts, si es donés aquesta circumstancia les vacants s’hauran de cobrir el més aviat possible. Aquesta serà una tasca de la Junta Directiva a proposta del President.

Article 20è.- La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents i atorgament de poders.
 3. Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació general i específics, executar-ne els aprovats i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’ Associació han de satisfer.
 5. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 6. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se, perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 7. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 8. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 9. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per representar els interessos del gremi.
 10. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 11. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
 12. Planificar i dirigir les activitats de l’Associació per a l’exercici i desenvolupament de les facultats que en són pròpies.
 13. Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació i realitzar o dirigir els ja aprovats, donant compte del seu compliment.
 14. Decidir la celebració de reunions generals, ordinàries i extraordinàries i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 15. Elaborar la memòria anual d’activitats, sotmetent-la per a la seva aprovació a l’Assemblea General.
 16. Adoptar acords relacionats amb la interposició de tota classe de recursos i accions davant qualsevol organisme o jurisdicció.
 17. Acordar en cas d’urgència la afiliació de l’Associació a organitzacions de major àmbit o intersectorial, donant compte a l’Assemblea General pera a la seva aprovació o esmena.
 18. Elegir entre els seus membres el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer i els suplents respectius.
 19. Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments.

Article 21è.-

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a tres mesos.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 Article 22è.-

 1. La Junta Directiva es convocarà sempre que sigui possible, amb quatre dies de antelació, mitjançant escrit dirigit als seus membres en el que constarà l’ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió i quedarà constituïda vàlidament qualsevol que sigui el nombre d’assistents , essent necessària sempre la presencia del Secretari i del President o de les persones que els substitueixen.
 2. Els membres de la Junta Directiva han d’assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixen hi es necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, se li atorga, al President o persona que el substitueixi, vot de qualitat

Article 23è.- Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

TÍTOL V.- El president i el Vicepresident

Article 24è.-

 1. El President i el Vicepresident de l’Associació ho seran a la vegada de l’Assemblea i de la Junta Directiva. El President o qui estatutàriament el substitueixi tindrà les següents atribucions:
 2. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva i vetllar pel compliment i l’execució dels acords vàlidament adoptats per aquestes.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 7. Ordenar pagaments i cobraments.
 8. Representar l’Associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb la corresponent autorització de la Junta Directiva.
 9. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 10. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident.

TÍTOL VI.- El tresorer i el secretari

Article 25è.-

El Tresorer té com a funcions:

 1. El control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 2. Intervenir i firmar tots els documents de cobraments i pagaments.
 3. Supervisar la comptabilitat.
 4. Tenir cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Directiva.

Article 26è.-

El Tresorer té com a funcions:

 1. La responsabilitat sobre la documentació de l’Associació.
 2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, a les que haurà d’assistir i ocupar la Secretaria, i redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
 3. Portar el llibre registre d’afiliats
 4. Ocupar-se de la gestió i administració de l’Associació i tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del President i dins de les directrius assenyalades per la Junta Directiva.
 5. Les altres tasques que corresponguin a la condició de Secretari o bé li assignin els òrgans de govern de l’Associació..

TÍTOL VII.- El reglament de règim interior

Article 27è.-

L’Associació, si ho considera necessari, podrà tenir un Reglament de Règim Interior que aprovarà la Junta Directiva i que no podrà estar en contradicció amb aquests Estatuts.

TÍTOL VIII.- El règim econòmic

Article 28è.-

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 1. les subvencions oficials o particulars.
 1. les donacions, les herències o els llegats.
 1. les rendes que generi el seu patrimoni.
 1. qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

 

Els recursos econòmics de l’Associació, així com també el seu patrimoni, es destinaran al compliment de les seves finalitats.

 

Article 29è.-

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

Article 30è.-

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 31è.-

Els afiliats podran conèixer en qualsevol moment, tota la documentació de l’Associació relativa a la seva situació econòmica, amb sol·licitud prèvia adreçada al Tresorer.

TÍTOL VIX.-  El règim disciplinari

Article 32è.-

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, d’acord amb l’establert al reglament intern, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

TÍTOL IX.- La modificació dels estatuts, la fusió i la dissolució

Article 33è.-

L’associació pot ser dissolta o pot fusionar-se amb d’altres associacions si ho acorda l’Assemblea General amb el vot favorable dels dos terços dels assistents, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 34è.-

Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut d’acord de l’assemblea general amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents.

El projecte de modificació haurà de ser proposat, almenys, per una tercera part dels associats o per la Junta Directiva, i serà tramès a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

Igual procediment haurà de seguir-se per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

Article 35è.-

L’Associació es dissoldrà quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot favorable de dos terços dels assistents.

Per a la proposta de dissolució de l’Associació es tindrà en compte el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d’estatuts.

En l’acord de dissolució s’establirà la destinació que hagi de donar-se als béns, instal·lacions i serveis de l’Associació que poguessin quedar després d’atendre les obligacions pendents.

Article 36è.-
 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 1. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 1. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 1. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat en la defensa empresarial.
 1. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva.

El Secretari de l’Associació,  en Jorge Ignacio Muñiz certifica que aquests són els estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària celebrada en el domicili de l’associació el 19 de setembr de 2019.