L’article 20 del RD1311/2012 regula l’expedició, renovació i retirada dels carnets d’aplicador.

La petició, que haurà de realitzar l’interessat en la comunitat autònoma on resideixi, inclourà les seves dades personals i el nivell de capacitació que sol·licita, i haurà d’acompanyar dels certificats o títols requerits en cada cas.

A aquests efectes es reconeixeran els certificats expedits per altres estats membres encara que atenent el nivell de capacitació equivalent a que puguin correspondre.

Els carnets seran vàlids a l’efecte d’exercir l’activitat per a la qual habiliten en tot l’àmbit nacional i tindran una validesa de 10 anys.


« Tornar enrere