Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Fitosanitaris

Plagues

Apartat on trobareu les plagues actuals detectades a Catalunya que afecten al material vegetal dels nostres jardins. Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds (aquesta llista de l’ICEA s’actualitza periòdicament) Enllaç pàgina Sanitat Vegetal DARP http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/ Enllaç pàgina Sanitat Vegetal MAPA https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/ Registre […]

més info

Registres oficials

ROESP Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides Per a establiments de venda. Per a establiments de fabricació de plaguicides. Per a magatzems de plaguicides. Per empreses de serveis de control de plagues ambientals i/o per a la indústria alimentària. Per establiments que comercialitzen o emmagatzemen biocides únicament d’ús ambiental o per a la indústria alimentària. […]

més info

Registre d’operacions de compra o aplicació de productes fitosanitaris

El Reial Decret 1311/2012 d’ús sostenible de fitos al seu article 25 obliga a tots els professionals de la jardineria que facin tractaments fitosanitaris a portar un registre de les operacions realitzades tant d’adquisició com d’aplicació. Aquest article es vigent i per tan us recordem la necessitat de portar el mateix. No s’ha de lliurar […]

més info

Avisos fitosanitaris

Recull dels avisos fitosanitaris detectats des del Servei de Sanitat Vegetal. Aquests avisos recullen la necessitat d’aplicar un tractament fitosanitari, quin és el sistema més adient, així com, els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l’home i el medi ambient. Accés a la […]

més info