Dilluns de 10 de maig es va publicar en el BOE el Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Aquesta norma entrarà en vigor en 6 mesos, el 10 de novembre de 2021.

Es pot consultar fent clic aquí

Cal destacar que en l’article 4 es fixen les condicions generals per a l’emmagatzematge de productes fitosanitaris d’ús professional i es prohibeix tant als operadors del sector subministrador, com als usuaris professionals i a les empreses de tractament, l’emmagatzematge de productes fitosanitaris amb finalitat d’assaig (llevat de formació i autorització especifica), productes fitosanitaris que hagin estat retirats, productes fitosanitaris amb la data de caducitat vençuda, o productes fitosanitaris la comercialització, importació o exportació o ús dels quals no  estigui autoritzada segons la normativa vigent.

També s’ha d’assenyalar que en l’article 14 es prohibeix explícitament la venda a distància de productes fitosanitaris d’ús professional, i en l’article 15 es crea el Registro electrónico de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios (RETO) que obliga, als operadors inscrits en els sectors subministrador i de tractaments fitosanitaris del ROPO a subministrar la informació del registre actualitzat de totes les operacions de comercialització, importació o exportació (article 25 del RD 1311/2012) a través d’aquest registre electrònic.


« Tornar enrere