El Reial Decret 1311/2012 d’ús sostenible de fitos al seu article 25 obliga a tots els professionals de la jardineria que facin tractaments fitosanitaris a portar un registre de les operacions realitzades tant d’adquisició com d’aplicació. Aquest article es vigent i per tan us recordem la necessitat de portar el mateix. No s’ha de lliurar a la administració cap informació d’un període determinant però si s’ha de mantenir a disposició de l’òrgan competent durant 5 anys.

Les dades necessàries per cada operació son:

  • Data de l’operació de compra o aplicació.
  • Identificació del producte (nom del producte, registre i lot).
  • Quantitat de producte.
  • Identificació del venedor o qui en l’hagi donat (nom i cognom o empresa, adreça i NIF).
  • Quan es fa una aplicació, on l’hem aplicat.

Es pot portar en un full d’excel.


« Tornar enrere