Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Concursos i licitacions

Plecs AMB

L’AMB ha  suspès provisionalment el procediment una vegada el Gremi “ ha presentat recurs  contra els plecs i resta de documentació que regeixen aquesta licitació, que s’està analitzant pels serveis tècnics, per la qual cosa es suspèn de forma provisional aquest procediment per tal de no ocasionar perjudicis als interessats.”

més info

Nou recurs del Gremi a plecs mal valorats

El Gremi ha presentat aquest mes d’agost un recurs al plec de clàusules administratives generals que han de regir la contractació, mitjançant procediment Obert, del servei de manteniment, millora i neteja dels Espais verds municipals de Gelida.

més info

Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars

Des de  el passat 16 d’abril de 2021 estan disponibles al portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya les Guies per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d’obres, serveis i subministraments adjudicats per procediment obert, i dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert simplificat, actualitzades a […]

més info