Som passat amb un present que aposta per un futur, som gremi.

Informació Gremi de Jardineria de Catalunya
scroll

Normativa

Llibre blanc de control de plagues

Estem treballant a la 2a edició del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds (prevista per desembre 2020) per adaptar-lo a les darreres plagues i novetats normatives publicades. La primera edició és de l’any 2014. Aquesta publicació regula diferents aspectes relacionats amb el control de les plagues en espais verds i assimilables […]

més info

Riscos laborals

No et perdis, aquí et deixarem tot el que tingui a veure amb la normativa a la Prevenció de Riscos laborals a la jardineria.

més info

Carnet aplicador fitosanitaris

L’article 20 del RD1311/2012 regula l’expedició, renovació i retirada dels carnets d’aplicador. La petició, que haurà de realitzar l’interessat en la comunitat autònoma on resideixi, inclourà les seves dades personals i el nivell de capacitació que sol·licita, i haurà d’acompanyar dels certificats o títols requerits en cada cas. A aquests efectes es reconeixeran els certificats […]

més info